Algemene voorwaarden

Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Uw gebruik van de website www.pschorr.info, die door Pschorr BV wordt geëxploiteerd (de “Site”), is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze voorwaarden voor de dienstverlening (“Voorwaarden”) aanvaardt. Door gebruik te maken van de Site erkent u uw instemming met deze Voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Site niet te gebruiken.

Aanpassingen

Pschorr BV kan op elk moment zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de informatie en/of materialen die aangeboden worden of beschikbaar zijn op de Site. Pschorr BV kan deze Voorwaarden op elk moment zonder bericht wijzigen door aangepaste gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. Door de Site te blijven gebruiken nadat zulke wijzigingen zijn geplaatst, erkent u uw instemming met de nieuwe bepalingen, ook al heeft u de wijzigingen niet bestudeerd. Wij adviseren u daarom de op de Site geplaatste Voorwaarden periodiek te raadplegen voor aanpassingen en wijzigingen.

Eigendom

Het auteursrecht en eigendom van de Site, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de op de Site geplaatste content (de “Content”), behoort toe aan Pschorr BV. Pschorr BV, de Pschorr-logo’s en haar merken en/of dienstmerken van Pschorr BV in Nederland en/of andere landen. De namen van andere op de Site vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al deze merken, dienstmerken en logo’s op de Site, ongeacht of deze eigendom zijn van Pschorr BV of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”. Tenzij uit deze Voorwaarden anders blijkt, zal niets dat op de Site staat, geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van Content of Merken.

Gebruik van de site

Pschorr BV verleent u een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Site volgens deze Voorwaarden. U mag de Site alleen gebruiken voor het raadplegen van informatie op de Site en invoer van gegevens. U mag de Site niet gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) vals of frauduleus onderzoek en invoering van gegevens. De Site en content op de Site, waaronder tekst, grafisch materiaal, toetsiconen, audio- en videoclips, digitale downloads, datacompilaties en software, mogen niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, geherpubliceerd, ingekleed, gespiegeld, geüpload, geplaatst, verzonden, gewijzigd, verkocht, overgedragen, in sublicentie verleend, gedistribueerd, ontmanteld, gedecompileerd of teruggebracht naar de broncode, zonder toestemming van Pschorr BV en/of haar derdenpartners, met uitzondering van het downloaden, vertonen en afdrukken van materiaal op de Site voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen “robot”, “spin” of ander automatisch apparaat, noch enig programma, algoritme of methodiek dat vergelijkbare processen of functionaliteit inhoudt, noch enig handmatig proces, gebruiken om webpagina’s, gegevens of content op de Site te volgen of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shogolo. U stemt ermee in geen webpagina’s, gegevens of content op de Site te verzenden of anderszins over te brengen naar enige andere computer, server, website of ander medium voor massadistributie of commercieel gebruik. U stemt ermee in geen apparaat, software of procedure te hanteren waarmee de correcte werking van de Site kan worden doorkruist. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die belastend is voor de infrastructuur, en die Pschorr BV naar haar uitsluitend oordeel onredelijk of onevenredig acht in verhouding tot de voordelen die Pschorr BV behaalt uit uw gebruik van de Site. Onbevoegd gebruik van de Site en/of materialen op de Site kan leiden tot schending van relevante wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of andere wetgeving. U dient alle aanduidingen met betrekking tot auteurs- en merkrechten, waaronder aanwijzingen betreffende eigendom die zich op materialen op de Site bevinden, te bewaren en u mag zulke aanduidingen niet wijzigen, maskeren of uitwissen. Gebruik van deze materialen op andere websites of in een computernetwerkomgeving is niet toegestaan. Het is u verboden om illegaal, bedreigend, lasterlijk, leugenachtig, obsceen, onzedelijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of uit te zenden, of enig ander materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat als strafbaar kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins strijdig is met de wet. Daarnaast is het u niet toegestaan om informatie te plaatsen of uit te zenden die inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun privacy- of publiciteitsrechten schendt, beschermd wordt door auteursrecht, merkrecht of ander eigendomsrecht, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van zulk recht, een virus, fout of ander schadelijk object bevat, of wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen iemand anders als anti-concurrentiemiddel. U bent uitsluitend aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander eigendomsrecht, of overige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Site.

Leeftijd en Verantwoordelijkheid

U verklaart dat u de wettelijke leeftijd hebt om de Site te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor schulden die kunnen ontstaan uit het gebruik van de Site.

Wanneer u zich bij Pschorr BV registreert voor gebruik van de Site bent u persoonlijk verantwoordelijk voor behoud van uw vertrouwelijke accountinformatie en uw wachtwoord. U aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account of wachtwoord plaatsvinden.

Privacy

U hebt de privacyverklaring die betrekking heeft op de Site, en die zich bevindt op www.pschorr.info/privacy  gelezen. U verklaart dat het Privacyverklaring  redelijk is en u gaat akkoord met het gebruik door Pschorr BV van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het Privacyverklaring.

Beoordeling van verzendingen

Pschorr BV mag op elk moment informatie die via de Site wordt verzonden of ontvangen, volgen en beoordelen. Verder behoudt Pschorr BV het recht om verzending of ontvangst van informatie die zij ongewenst vindt of strijdig met deze Voorwaarden te censureren, corrigeren, verwijderen of verbieden.

Uitsluiting van garantie

De Site en bijbehorende content worden in de huidige staat en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties geleverd. Tenzij uit de wet iets anders volgt, sluit Pschorr BV iedere garantie uit, zowel uitdrukkelijk als impliciet, inclusief (zonder beperkt daartoe) garanties van verkoopbaarheid, eigendom, niet-inbreuk en geschiktheid voor een specifiek doel. Daarnaast bieden noch Pschorr BV noch haar derdenpartners de garantie dat toegang tot de Site vrij zal zijn van fouten of onderbreking. Pschorr BV biedt geen garantie en geeft geen verklaringen met betrekking tot de juistheid van informatie, resultaten of content op de Site of met betrekking tot e-mailberichten die door of namens Pschorr BV worden verzonden.

Beperking van aansprakelijkheid

Pschorr BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of voor virussen die uw computer of andere apparatuur kunnen aantasten als gevolg van uw toegang tot, gebruik van en rondkijken op de Site, of van het downloaden door u van materialen, gegevens, tekst, beelden, video of audio op de Site. In geen geval is Pschorr BV aansprakelijk voor letsel, verlies, claims of schade, of voor bijzondere, indirecte, incidentele of strafrechtelijke schade, gevolgschade en hoge als straf opgelegde schadevergoedingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade en gemiste en gemiste besparingen). Dit geldt ongeacht of deze gebaseerd zijn op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, dat ontstaat uit of op enige wijze verband houdt met gebruik van deze Site of bijbehorende content, storing of vertraging (waaronder maar niet beperkt tot gebruik van of onvermogen tot gebruik van enig onderdeel van deze Site), of prestaties of wanprestaties van Shogolo, ook al is zulke partij gewaarschuwd voor de mogelijkheid van schade. Indien, onverminderd het voorgaande, Pschorr BV of een onafhankelijke leverancier of distributeur toch aansprakelijk wordt gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van of op enige wijze verband houdend met de hierboven beschreven functies of gebruik van de Site of content daarvan, zal de aansprakelijkheid van Pschorr BV en de onafhankelijke leveranciers en distributeurs in geen geval in totaal hoger zijn dan de maandelijkse abonnementsprijs en eventuele servicevergoeding voor toegang tot de Site, of 100 Euro. Naar haar uitsluitend oordeel, kan Shogolo, naast overige rechten en rechtsmiddelen die zij tot haar beschikking heeft en zonder enige aansprakelijkheid dienaangaande, uw toegang tot enige component van de Site op ieder moment en zonder bericht beëindigen of beperken.

Vrijwaring

U bent verplicht Pschorr BV en haar onafhankelijke leveranciers en distributeurs, plus hun bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen tegen en te vrijwaren van claims, procedures of eisen, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaat- en accountantskosten, door of namens u ingesteld, die de hierin genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan, of door derden naar aanleiding van uw gebruik van de Site of van schending van deze Voorwaarden.

Toegang

De hardware, computer, apparatuur, mobiel toestel, toegang tot het internet of draadloze verbinding die benodigd zijn voor toegang tot en gebruik van de Site dient u op eigen kosten te regelen. De standaardtarieven van uw aanbieder voor berichtgeving gelden voor alle berichten die u initieert vanaf uw website naar uw mobiele toestel. Alle kosten worden in rekening gebracht door en zijn verschuldigd aan uw mobiele aanbieder. U bevestigt dat het mobiele nummer dat u in Uw profiel zet op uw eigen naam staat en dat u geen berichten aan het mobiele toestel van enige andere persoon of entiteit zult richten. U dient een mobiel communicatieabonnement met een deelnemende aanbieder te regelen, in ieder geval toegang tot een mobiel communicatienetwerk waarvoor Pschorr BV de Site beschikbaar maakt.

Links

Deze Site bevat links naar andere websites. Deze dienen uitsluitend voor uw gemak en niet als aanprijzing door Pschorr BV van de content van deze andere websites. Pschorr BV is niet aansprakelijk voor de content van andere websites. Het doet geen uitspraken en biedt geen garanties met betrekking tot andere websites of met betrekking tot de inhoud of materiaal op deze websites. Toegang tot andere websites is voor eigen risico.

Claims betreffende inbreuk van auteursrecht

Indien u meent dat uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de Site op een wijze die inbreuk doet aan uw auteursrecht, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om de mogelijke inbreuk op auteursrecht te melden. U kunt ons per e-mail bereiken op: info@pschorr.info.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en de uitvoering daarvan vallen onder Nederlands recht. U stemt in met en onderwerpt uzelf aan Nederlandse jurisdictie, met betrekking tot alle kwesties en controverses die ontstaan uit uw gebruik van de Site en deze Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de wet dienen claims en acties naar aanleiding van of met betrekking tot uw toegang of gebruik van de Site binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de claim of actie ontstond aanhangig te worden gemaakt. Pschorr BV beheert en exploiteert de Site vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam te Nederland. De Site is mogelijkerwijs niet geschikt of beschikbaar voor gebruik in andere locaties. Indien u deze Site buiten Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

Handhaving

Indien Pschorr BV actie onderneemt tot handhaving van deze Voorwaarden is zij gerechtigd om alle redelijke en noodzakelijke advocaatkosten en kosten van rechtspleging op u te verhalen, en u verklaart bereid te zijn deze te betalen. Ditzelfde geldt voor enige andere voorziening in rechte en naar vermogen waar Pschorr BV zich op kan beroepen. U erkent dat een schending of poging tot schending van enige bepaling in deze Voorwaarden tot onherstelbare schade voor Pschorr BV kan leiden, waarvan de hoogte moeilijk is vast te stellen en waarvoor geen adequaat rechtsmiddel beschikbaar is. Om die reden stemt u ermee in dat Pschorr BV recht heeft op een verbod door een bevoegde rechterlijke instantie om u, of bij u aangesloten partijen, partners of agenten, te weerhouden van schending of poging tot schending van deze Voorwaarden, en op u alle kosten en uitgaven te verhalen, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaatkosten, die Pschorr BV heeft gemaakt om zulk verbod te verkrijgen. U stemt ermee in dat geen borg of zekerheid vereist zal zijn in verband met zulk verbod.

Beëindiging

Pschorr BV kan deze Voorwaarden en/of de verschaffing van diensten met betrekking tot de Site op elk moment en om elke reden, waaronder onoordeelkundig gebruik van de Site en schending door u van deze Voorwaarden, ongedaan maken. Zulke beëindiging heeft geen gevolgen voor vergoeding waartoe Pschorr BV en haar onafhankelijke leveranciers en distributeurs van rechtswege of naar billijkheid recht op kunnen hebben. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zullen alle rechten die u hebt verkregen, komen te vervallen en weer toevallen aan Pschorr BV en haar onafhankelijke leveranciers of distributeurs waar van toepassing.

Algemeen

Deze Voorwaarden leiden niet tot het ontstaan van enig agentschap, vennootschap, samenwerkingsverband of dienstverband, en u bent op geen enkele wijze bevoegd om Pschorr BV in welk opzicht dan ook te binden. U mag uw rechten en plichten die voortvloeien uit deze Voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of delegeren. Pschorr BV mag deze Voorwaarden en al haar rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder beperking overdragen, uitbesteden of delegeren. Indien vastgesteld wordt dat enige bepaling in deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig is, zal deze niettemin volledig worden gehandhaafd in zoverre de wet dit toestaat. Zulke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen in de Overeenkomst. Deze Voorwaarden, samen met het Privacyverklaring of overige bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hier wordt verwezen, bevatten de volledige afspraken tussen ons met betrekking tot het hierin behandelde onderwerp en treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.